Algemene voorwaarden jouwgolfreis.nl

Algemene voorwaarden en reisinformatie

Januari 2019

1.1   jouwgolfreis.nl neemt alleen reserveringen in behandeling van personen van 18 jaar en ouder.

1.2   De reiziger verstrekt het boekingskantoor of de reisorganisatie vóór of uiterlijk bij het sluiten van de reisovereenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator.

Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3 wordt uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

1.3   De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Dit heeft ook betrekking op de golf handicap van de reiziger: de golfer dient zich op de hoogte te stellen van de vereiste golf handicap van de ba(a)n(en) die hij tijdens zijn golfvakantie zal spelen. Als de reiziger niet over de vereiste golf handicap beschikt, en hem de toegang tot de baan wordt ontzegd, komen de kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de reiziger. Restitutie van de reissom of een gedeelte van de reissom kan worden verleend indien de betrokken reiziger ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.

1.4   Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat (hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

1.5   Tussen u en jouwgolfreis.nl komt een overeenkomst tot stand op het moment dat u per e-mail een bevestiging -tevens factuur- heeft ontvangen.

1.6   U dient onze per e-mail toegestuurde bevestiging op juistheid te controleren.

1.7   Gestreefd zal worden de benodigde reisbescheiden uiterlijk 7 dagen vóór de dag van vertrek (bij eigen vervoerreizen vóór de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger te stellen.

 

       2. Wijzigingen

 

2.1   Indien u, na totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is jouwgolfreis.nl niet verplicht daaraan te voldoen. Indien een wijziging wordt doorgevoerd behoudt jouwgolfreis.nl het recht voor om wijzigingskosten in rekening te brengen welke tenminste € 35,– bedragen. Dit bedrag wordt eventueel verhoogd met door toeleveranciers in rekening gebrachte wijzigingskosten plus communicatiekosten.

2.2   Het aanbod van de reisorganisator middels o.a. brochures, advertenties, facturen en offertes is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan.

2.3   De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. 

Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 9.1.

Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 9.2

 

       3. Betaling

 

3.1   Binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur dient u 30% van de totale reissom te voldoen. De overige 70% van de reissom dient u 4 weken voor aankomstdatum te voldoen. 

3.2   Bij reservering binnen 5 weken voor de aankomstdatum dient u binnen 10 dagen de gehele reissom te voldoen.

3.3   Indien u uw verblijf verlaat voor de overeengekomen vertrekdatum wordt geen restitutie verleend.

3.4   Wanneer de betalingstermijn is verstreken heeft jouwgolfreis.nl het recht de reservering te laten vervallen en de accommodatie vrij te geven voor verhuur aan anderen.

3.5   jouwgolfreis.nl heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van rechter nodig zijn, indien:

 –      bij de aanvang van de huurperiode de totale reissom niet is voldaan.

 –      U als huurder het gehuurde voortijdig verlaat.

 –      U als huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 18.00 uur zonder bericht te hebben dat u het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.

3.6   Voor iedere boeking worden € 25,– reserveringskosten in rekening gebracht. Boekt u alleen greenfees dan worden er geen reserveringskosten in rekening gebracht.

3.7   De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 75,-.

3.8   Bij een aantal golfbanen betaalt u ter plaatse een klein bedrag om een dag lid te zijn van de golffederatie van het desbetreffende land. Dit bedrag dient u ter plaatse te voldoen.

3.9   Toeristenbelasting: in sommige gevallen dient u ter plaatse in het hotel/appartement toeristenbelasting te betalen. Het tarief is meestal een klein vast bedrag per persoon per nacht.

 

        4. Regels van toepassing bij gebruik van accommodaties

 

4.1   Alle gasten dienen zich te houden aan de door het resort, park of beheerorganisatie vastgestelde regels vastgelegd in o.a. het park of beheerreglement. Bij overtreding van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft jouwgolfreis.nl het recht u terstond uit de accommodatie en van het resort of park te (laten) verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

4.2   jouwgolfreis.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de parken. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie worden uitgevoerd.

4.3   jouwgolfreis.nl (of de beheerder ter plaatse) heeft te allen tijde recht van toegang tot het gehuurde.

4.4   U mag als huurder het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij reservering is opgegeven en op de bevestiging vermeld staat. Bij overschrijding van het genoemde aantal heeft jouwgolfreis.nl het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.5   U zult als huurder het verblijf uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.

4.6   U gaat ermee akkoord dat u voor uw accommodatie een eventuele borgsom ter plaatse moet betalen. De door u betaalde borgsom wordt na controle geretourneerd onder verrekening van eventueel gemaakte kosten. Bij veel accommodaties kunt u de borgsom alleen met een creditcard betalen, zorg dus voor een geldige creditcard i.c.m. identiteitsbewijs. Kunt u de borgsom niet betalen dan kan u de toegang tot de accommodatie worden ontzegd.

4.7   Huisdieren zijn niet toegestaan tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen.

4.8   Voor het gebruik van faciliteiten zoals een spacentrum, tennisbanen, et cetera kan het zijn dat u ter plaatse een vergoeding betaalt. Let op: buiten het hoogseizoen is het mogelijk dat faciliteiten buiten gebruik zijn gesteld.

 

        5. Starttijden

 

5.1   Starttijden reserveren is een enorme klus die wij u graag uit handen nemen. Overleg met uw reisgenoten hoe laat u wilt golfen en geef dit bij boeking aan ons door. Wij reserveren dan kosteloos de starttijden die het dichtst bij uw voorkeur

       

        6. Overmacht

 

6.1   Indien door overmacht en/of andere omstandigheden het gehuurde niet beschikbaar is, is jouwgolfreis.nl gerechtigd een gelijkwaardige vervangende accommodatie ter beschikking te stellen. U zult in dat geval jouwgolfreis.nl nimmer in rechte kunnen aanspreken.

 

       7. Aansprakelijkheid, hulp en bijstand

 

7.1   jouwgolfreis.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in één van onze parken/accommodaties. Evenmin staat jouwgolfreis.nl ervoor in dat het verblijf in één van haar parken/accommodaties niet voldoet aan de verwachtingen die u daarvan had.

7.2   jouwgolfreis.nl is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.

7.3   jouwgolfreis.nl is niet aansprakelijk voor mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.

7.4   jouwgolfreis.nl is niet aansprakelijk voor het onklaar raken en/of buiten gebruik raken  van faciliteiten en/of voorzieningen.

7.5   U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van jouwgolfreis.nl (of particuliere huiseigenaren), ontstaan tijdens uw gebruik daarvan ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf, uw reisgenoten en/of van derder die zich met uw toestemming in uw accommodatie bevinden.

7.6   Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten doorberekend, die alsdan verplicht bent te voldoen. Deze kosten kunnen tevens met de borg worden verrekend.

7.7   U verklaart zich als huurder bekend met ligging, inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde aan de hand van verstrekte (schriftelijke) informatie.

7.8   De inrichting/indeling van de accommodaties die verhuurd worden kan onderling verschillen.

7.9   De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

7.10  Het is mogelijk dat (een deel van) de resort/parkfaciliteiten in bepaalde weken van het jaar beperkt geopend en/of gesloten zijn. Om teleurstelling te voorkomen kunt u dit navragen bij reservering.

7.11  De reiziger dient bij het vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de voor het land van bestemming benodigde documenten (paspoort of waar toegestaan toeristenkaart, vereiste visa, bewijs van inentingen en vaccinaties, rijbewijs, groene kaart, etc.). Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen.

7.12  De reisorganisator heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende reiziger naar beste kunnen hulp te bieden. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst aan hem is toe te rekenen. In alle andere gevallen zijn de kosten voor rekening van de reiziger.

7.13  Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijfs- en repatriëringkosten.

7.14  De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die de reiziger in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt.

7.15  De reisorganisator is niet aansprakelijk voor problemen met vlucht en/of bagage. De reiziger dient claims als gevolg hiervan rechtstreeks in te dienen bij de luchtvaartmaatschappij.

7.16  De reisorganisator is niet aansprakelijk voor aanpassingen die luchtvaartmaatschappijen tot op de dag van vertrek kunnen doorvoeren in hun voorwaarden en tarieven. In het bijzonder geldt dit voor bagageregelingen zoals de kosten voor het vervoer van de golfbag, het doorberekenen van diverse belastingen en het heffen van (extra) brandstoftoeslagen.

7.17  Indien reiziger ter plaatse tekent voor bijvoorbeeld autohuurcontracten, verzekeringen, acceptatie van ter plaatse afgehandelde claims, is hij hiervoor zelf verantwoordelijk.

 

       8. Klachten

 

8.1   Ondanks de zorg en inspanning van jouwgolfreis.nl kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten dienen direct gemeld te worden bij jouwgolfreis.nl. Dat kan mondeling, telefonisch of middels een e-mail. Indien een klacht niet direct kan worden verholpen of niet naar tevredenheid wordt verholpen, dient u de klacht op schrift te zetten tijdens uw verblijf. De klacht dient te worden ondertekend door een medewerk(st)er van de receptie. Uw klacht moet binnen 8 dagen na de vertrekdatum verzonden zijn naar:

        jouwgolfreis.nl

        J. van Oldenbarneveltlaan 32-2

        3705 HG Zeist

8.2   Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld en waarvoor geen klachtenformulier is ingevuld worden niet in behandeling genomen.

 

       9. Verzekerd op vakantie

 

9.1   Problemen voor of tijdens uw vakantie zijn zeer vervelend. Neemt u daarom deel, om in ieder geval de financiële pijn te verzachten, aan een annuleringsverzekering. Doet u dit niet, dan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de financiële gevolgen.

 

       Over deze site

 

De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aansprakelijkheid t.a.v. wijzigingen of onvolledigheid kan evenwel niet worden aanvaard. Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen kunnen worden doorberekend. Op alle prijzen zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke fouten of vergissingen op deze site binden ons niet.